ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

WWW.KORZOZZVELUNK.HU WEBOLDAL

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Korzó Sétaszervező Kft (továbbiakban: Szolgáltató), mint szolgáltató, másrészről a www.korzozzvelunk.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) látogató vagy ott megrendelést leadó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogügyleteire alkalmazandó (a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Korzó Sétaszervező Kft
Székhelye: 1171 Budapest, Strázsahegy utca 53.
Postai címe: u.a.

E-mail: info@korzozzvelunk.hu
Adószáma: 32055353-2-42
Telefonszáma: +36 20 2234745
Statisztikai számjele: 32055353-799011301

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Webnode AG,

Azonosító CH - 170.3.036.124-0,

Székhely: Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,

Kapcsolati e-mail: support@webnode.com


1.   Alapvető rendelkezések:

1.1.     A Weboldal városi sétákat, épületlátogatásokat, múzeumlátogatásokat, tárlatvezetést, előadásokat és más idegenvezetés fogalomköre alá tartozó szolgáltatásokat mutat be és kínál. Használata során a jelentkezést végző látogató (Felhasználó) és a Szolgáltató között a meghirdetett programra való jelentkezés vagy a jegy megvásárlása után a Szolgáltató visszaigazolásával szerződés jön létre.

Az ellenérték bankkártyával vagy előre utalással történő kifizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének feltétele, hogy az ellenérték a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírásra kerüljön, míg helyszínen történő fizetés esetén a pontos ellenérték megfizetése a teljesítés feltétele.

1.2.    A Weboldalon leadott megrendelés előfeltétele a jelen ÁSZF elfogadása, amellyel Felhasználó kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyek közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés részét képezik, és valamennyi a programon résztvevő személyre kiterjednek. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy amennyiben nem csak saját magának vásárol, úgy a további résztvevőkkel a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismertesse, egyebekben ilyen esetekben úgy kell tekinteni, hogy a programon történő megjelenéssel valamennyi résztvevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatáért a Szolgáltató külön díjat nem számol fel

1.3.    A szerződéskötés nyelve a magyar. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés létrejöttét a rendelésről küldött visszaigazolás igazolja.

1.4.    A Weboldalára belépő, annak funkcióit használó Felhasználó a weboldal meglátogatásával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot.

1.5.    A Weboldal böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

1.6.    Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.7.    Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól és a közzététel napjától visszavonásig érvényes.

1.8.    Jelen ÁSZF-t a Szolgáltató saját belátása és döntése szerint jogosult egyoldalúan módosítani.

1.9.    A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató köteles egységes szerkezetbe foglalni és a weboldalon könnyen elérhető helyen ingyenesen közzétenni.

1.10.    Az ÁSZF módosítása a közzététel napján lép hatályba.

1.11.    A Weboldal a hozzá tartozó szöveges, grafikai, képes és egyéb anyagokkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás- és tárgyi kódokkal, beleértve az elnevezést és a logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) által védett szerzői alkotás, amelynek kizárólagos tulajdonjogával és minden szerzői vagyoni joggal a Szolgáltató rendelkezik.

1.12.    A Weboldal egésze és az azon megjelenő tartalom bármilyen felhasználása a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

1.13.    A Weboldal, vagy azon található bármilyen tartalom többszörözése, átalakítása, lefordítása vagy bármilyen módosítása következményeként létrehozott termékkel kapcsolatos minden jog a Szolgáltató tulajdonát képezi.

  2. Adatvédelmi nyilatkozat

2.1. A Nyilatkozat célja

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a www.korzozzvelunk.hu weboldalra (a továbbiakban: honlap) látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza.

Jelen Nyilatkozat összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Info tv.), a Ptk., a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel (továbbiakban: Dmtv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (továbbiakban: Grtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ektv.).

A Nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása az Info tv. 3. §-ában található.

2.2. Az Adatkezelő

Adatkezelő neve: Korzó Sétaszervező Kft, a továbbiakban Adatkezelő (adószám: 32055353-1-42)

2.3. A kezelt személyes adatok köre

2.3.1 Az Adatkezelés az "Online regisztrálás" űrlap igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

 1. név

 2. e-mail cím

 3. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.3.2. Az Adatkezelés a honlapon található Kapcsolat-felvételi űrlap igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

   a. név

   b. e-mail cím

   c. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.3.3. Az Adatkezelés a honlapon található Hírlevél űrlap esetén az alábbi adatokra terjed ki:

  e-mail cím

2.3.4. Az Adatkezelés a honlapról indított, átutalással történő megrendelés esetén az alábbi adatokra terjed ki:

   a. név

   b. e-mail cím

   c. telefonszám

   d. számlázási cím

   e. szállítási cím

   f. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.4. A további kezelt adatok köre

2.4.1 Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2.4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.5 Az Adatkezelés jogalapja és célja

2.5.1 A 2.3. fejezetben foglalt adatok megadása esetén a Felhasználó kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az általa közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.5.2 Az Adatkezelés célja a honlapon elérhető, a 2.3. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

2.5.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.5.4 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

2.6.1 Az Adatkezelő harmadik személy részére adattovábbítást nem végez, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.7. Az Adatkezelés időtartama

2.7.1 Hírlevél esetén: Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott érintetti névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlési kérelmet az info@korzozzvelunk.hu e-mail címen lehet az Adatkezelőnek benyújtani.

2.7.2. Létrejött szerződés esetén: A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

2.7.3. Automatikus generálás: A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

2.8 Az Érintett jogai és érvényesítésük

2.8.1 Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@korzozzvelunk.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2.8.2 A Felhasználó a 2.7. fejezettel is összhangban kérheti adatai törlését, vagy módosítását a 2.8.1. pontban foglalt módon.

2.8.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

2.8.4. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.

3.    A szolgáltatások köre

3.1.    A Weboldal városi sétákat, épületlátogatásokat, múzeumlátogatásokat, tárlatvezetést, előadásokat és más idegenvezetés fogalomköre alá tartozó szolgáltatásokat (továbbiakban: programokat) mutat be és kínál.

3.2.    A Weboldalon meghirdetett programok képekkel illusztrált leírása tartalmazza azok időpontját, elnevezését, rövid összefoglalóját, időtartamát, bruttó árát, a felmerülő plusz költségeket, a séta vezetőjének nevét és az esetleges egyéb fontos információkat.

3.3.    Az egyes programok oldalán a megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.4.    Az Ajándék Sétautalvány a Szolgáltató által értékesített utalvány, mely értékének megfelelő programra beváltással bármelyik programra felhasználható. Az Ajándék Sétautalvány mindenkori választható értékei a Weboldalon vannak feltüntetve. Az Ajándék Sétautalványra vonatkozó Szabályzat jelen ÁSZF 6. pontja alatt olvasható.

3.5.    A Programok leírásánál feltüntetett árak és az Ajándék Sétautalvány ára bruttó ár, amely minden adót tartalmaz, beleértve az ÁFA összegét. Az ÁFA összege a Szolgáltató alanyi mentessége okán 0%.  Szolgáltató a Programok leírásánál feltünteti az előre ésszerűen kiszámítható költségeket is (pl. belépők díjai). A Programok azonban előre ésszerűen ki nem számítható költségeket is tartalmazhatnak, például tömegközlekedés díja vagy a résztvevők választása szerint felmerülő költségek (pl. étel-, ital fogyasztás). Amennyiben a Programok leírása mást nem tartalmaz, úgy ezen költségeket a résztvevők kötelesek viselni.

3.6.    Az Ajándék Sétautalvány megrendelésénél az utalvány a Felhasználó által választott módon, e-mailen elküldött kinyomtatható PDF formájában vagy postai úton is igényelhető. Az Ajándék Sétautalvány feltüntetett ára nem tartalmazza a postai költségeket.

3.7.    A Weboldalon meghirdetett Törzsvendég-Kártya ingyenes. A Törzsvendég-Kártyára vonatkozó Szabályzat jelen ÁSZF 7. pontja alatt olvasható.

3.8.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.9.   A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Weboldalon elérhető funkciók, szolgáltatások, tartalmak megváltoztatására, kibővítésére, átalakítására vagy csökkentésére, valamint új funkciók, új szolgáltatások és új tartalmak bevezetésére.

3.10.    A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja

4.    A jelentkezés és vásárlás menete

4.1.    A Felhasználónak lehetősége van a Weboldalon a felkínált programok között válogatni. A programokon való részvételre a Weboldal Sétanaptár oldalán lehet jelentkezni.

4.2.   A Sétanaptár oldalán dátum szerint, időrendi sorrendben szerepelnek az egyes programok és azoknak árai. A program elnevezése mellett a Felhasználó két gomb közül választva eldöntheti, hogy adatait elküldve az online regisztrációt választja és a program indulásakor a helyszínen készpénzben fizet, vagy előre kíván fizetni.

A meghirdetett program ára a két különböző fizetési mód esetén eltérhet egymástól.

4.3.    A "HELYSZÍNEN FIZETEK" gombra kattintás után a Felhasználó az "Online foglalás" oldalára kerül, ahol egy űrlap kitöltésével regisztrálhat az adott programra. Az Online foglalás oldalán egyszerre több sétára és több személyre irányuló regisztráció is beküldhető. A mennyiség megjelölésére ezen az oldalon van lehetőség. A regisztráció elküldése után Szolgáltató a lehető leghamarabb, lehetőség szerint 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A felhasználó által tévesen megadott e-mail címből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A visszaigazolás feljogosítja a Felhasználót a programon való részvételre, de nem kötelezi a programon való megjelenésre és meg nem jelenés esetén a részvételi díj kifizetésére.

4.4.    Az "ÁTUTALÁSSAL FIZETEK" gombra kattintás után Felhasználó a Weboldalon közvetlenül a kiválasztott program oldalára kerül, ahol a KOSÁR gombra kattintva beteheti azt a kosárba.

4.5.    A mennyiség kiválasztására vagy változtatására a KOSÁR-ban van lehetőség.

4.6.    A KOSÁR oldalán a Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni annak tartalmát, változtatni a kiválasztott mennyiségen vagy visszalépni az előző menübe további vásárlás céljából.

4.7.    A "TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ" gomb megnyomásával Felhasználó eljut a pénztárhoz, ahol a számlázási adatok megadása után a "FIZETÉS" gombra kattint. A "FIZETÉS" gombra kattintás feltétele annak Vevő általi tudomásul vétele, miszerint a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

4.8.    Bankkártyás fizetés kiválasztása esetén a Felhasználó megadja bankkártyájának adatait (bankkártya száma, lejárati dátum, CVC kód, e-mail cím). A GP Webpay ÁSZF-ának, kondíciós listájának és adatvédelmi nyilatkozatának elfogadásával kezdheti meg a fizetési folyamatot. Sikeres fizetés után Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. A visszaigazolás feljogosítja a Felhasználót a programon való részvételre.

4.9.    Amennyiben a Felhasználó az "Átutalás" opciót választotta, a választott Program díjának összegét a megadott számlaszámra kell átutalnia a megrendelés leadását követő 2 munkanapon belül. Az átutalás összegének beérkezését követően Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. A visszaigazolás feljogosítja a Felhasználót a programon való részvételre.

4.10.    A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

4.11.    A programra történő elektronikus regisztráció során a Felhasználó megadja a nevét, e-mail címét és számlázási címét. A regisztrációt a megadott email címre küldött válaszlevéllel igazoljuk vissza. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

4.12.    Az Ajándék Sétautalvánnyal rendelkező Felhasználó a meghirdetett programokon kizárólag előzetes regisztrációval vehet részt, amelyet az Online foglalás oldalán vagy e-mailben tehet meg az info@korzozzvelunk.hu címre küldött üzenettel.

Az Ajándék Sétautalvánnyal rendelkező Résztvevő köteles az Utalványt a program megkezdése előtt bemutatni a program vezetőjének.

4.13.    Az előre fizetett programon a részvételi lehetőség átruházható, de nem váltható vissza. A részvételi lehetőség kizárólag a megrendelt és a visszaigazolásban szereplő sétán váltható be. Más sétára való átregisztrálás a Felhasználó kérésére legkésőbb a séta indulása előtt 48 órával lehetséges, azonban más sétára való átregisztrálásra a Szolgáltató nem kötelezhető. Egy konkrét előre kifizetett sétalehetőség más időpontra való átregisztrálása összesen egy alkalommal méltányolható. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem az adott programon való részvételi lehetőséget visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.  A programról való késés vagy meg nem jelenés esetén a részvételi lehetőség más sétára nem váltható be.

4.14.    Szolgáltató az előre (bankkártyával vagy banki átutalással) befizetett összegről minden esetben számlát bocsát ki, amelyet a vásárlás befejezése után 2 munkanapon belül e-mailben küld el a Felhasználó által megadott e-mail címre. A számla PDF formátumú, kinyomtatható.

4.15.    Helyszínen fizetés esetén Szolgáltató a helyszínen papír alapú nyugtát vagy a Felhasználó kérésére papír alapú számlát állít ki.

4.16.    Ha Szolgáltató a vállalt kötelezettségét, azaz a meghirdetett programon való részvétel lehetőségét a Felhasználó számára azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott program Szolgáltató ez irányú döntése miatt nem kerül megrendezésre, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Az elmaradt program részvételi díjának visszafizetésén felül a Felhasználó Szolgáltatótól további kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

4.17.    Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltatónak fel nem róható okokból hiúsul meg (betegség, szabadtéri programot ellehetetlenítő mértékű vihar, természeti katasztrófa vagy más vis majornak minősülő esetek), a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Szolgáltató a program megrendezését meghiúsító tényről vagy eseményről köteles Felhasználót lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatni.

A vis major esetek miatt meghiúsult program helyett a Szolgáltató ugyanezen esemény megrendezésére új időpontot hirdet meg. Előre kifizetett részvétel esetén a Felhasználó e-mailben tájékoztatást kap, majd válaszában eldöntheti, az új időpontban megrendezett programon részt kíván-e venni. Nemleges válasz vagy a válasz beérkezésének 20 (húsz) napon belüli elmaradása esetén Szolgáltató köteles a befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Az elmaradt program részvételi díjának visszafizetésén felül a Felhasználó a Szolgáltatótól további kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

5. A programokon való részvétel feltételei

5.1.    A Szolgáltató által szervezett programokon minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az a résztvevő, aki a programban szereplő sétát fizikailag nem tudja teljesíteni nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni.

5.2.    A programokon 14 év alatti személy kizárólag szülői felügyelettel jelenhet meg.

5.3.    A Szolgáltató a résztvevőt kizárhatja az általa megrendezett programról akár annak megkezdését megelőzően, akár közben, ha a résztvevő

 • viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az ott közlekedők nyugalmát, vagy

 • alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll,

 • vagy a Szolgáltató megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll.

A résztvevő ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem követelhet.

5.4.    A Programok indulási időpontját és a pontos helyszínt a résztvevők Weboldalon a program részletes leírásánál, valamint a Felhasználók a visszaigazoló e-mailből tudhatják meg. A gyülekezés a program kezdési időpontja előtt 10-15 (tíz-tizenöt) perccel történik. A programot lekéső résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

5.5.    Szolgáltató nem vállal felelősséget a meghirdetett program leírásában szereplő valamennyi részlet megvalósulásáért. Amennyiben valamely program leírásában szereplő helyszín, épület, terület a Szolgáltatónak nem felróható okokból a program időpontjában a tervezettel ellentétben nem látogatható, ez esetben a résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

5.6.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a programokban szereplő helyszínek akadálymentesítettségéért.

5.7.    A Szolgáltató által szervezett programra állatot csak a Szolgáltató külön engedélyével lehet hozni. Ha a résztvevő előzetes egyeztetés nélkül a programra háziállatot vagy egyéb állatot hoz, a Szolgáltató jogosult megtiltani a résztvevő részvételét az adott programon. Ez esetben a Résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

5.8.    A Szolgáltató nem felel a programok során felkeresett helyszíneken fogyasztott élelmiszerek és italok minőségéért, valamint az összetevőkért. Az ezek által okozott bármilyen kárért kizárólag az adott élelmiszer szolgáltatást nyújtó harmadik személy felel.

5.9    A programokon a résztvevők felelőssége, hogy a programhoz alkalmas öltözetben jelenjenek meg.

5.10.    A résztvevőt a program során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésért, lopásokért, megrongálódott tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.11.    A Szolgáltató nem felel a programokon elhangzottak tartalmáért, megfelelőségéért, hibamentességéért, pontosságáért, hitelességéért.

5.12.    A Programok során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket vagy videofelvételt készíthet, melyet később saját célra felhasználhat. A programra jelentkezéssel a Résztvevő ezt elfogadja, további hozzájárulást a Szolgáltató nem köteles kérni

6.    Ajándék Sétautalvány Szabályzata

6.1.    Az Ajándék Sétautalvány a Szolgáltató által értékesített ajándékutalvány, mely jogosultságot biztosít, a Szolgáltató által szervezett programokon való részvételre.

6.2.    Minden Sétautalványon egyedi azonosító szám és kiállítási dátum szerepel, melyek nélkül az Ajándék Sétautalvány nem használható fel.

6.3.    Az Ajándék Sétautalvány megrendelése kizárólag előre fizetéssel (banki átutalással vagy bankkártyával) lehetséges jelen Szabályzat 4.4 - 4.10 pontja szerint.

Az Ajándék Sétautalvány megrendelése estén az utalvány a Felhasználó által választott módon, e-mailen elküldött kinyomtatható PDF formájában vagy papír alapú ajándékkártya formájában postai úton is igényelhető.

PDF formátum igénylése esetén az Ajándék Sétautalványt az ellenérték Szolgáltatónál történő jóváírását követő 2 munkanapon belül küldi meg a Szolgáltató.

Postai kézbesítés esetén a Magyar Posta Zrt. általános szerződési feltételei vonatkoznak a kézbesítésre. Az Ajándék Sétautalványt Szolgáltató álalános küldeményben küldi meg a Felhasználó által megadott címre. A postára adásra az ellenérték Szolgáltatónál történő jóváírását követő 2 munkanapon kerül sor. Az Ajándék Sétautalvány feltüntetett ára  tartalmazza a postai költségeket.

6.4.    Az Ajándék Sétautalvány a kiállítás napjától korlátlan ideig felhasználható.

6.5.    Az utalvány értékének megfelelő sétajegyre váltással bármelyik meghirdetett Programra felhasználható. Magasabb értékű Program (,,SÉTAEXTRA" jelzésű séták) kiválasztása esetén a különbözet megfizetésével van lehetőség a részvételre. Alacsonyabb értékű Program kiválasztása esetén a különbözet visszaigénylésére, bármilyen pénzvisszafizetésre, jóváírásra nincs mód. Az Ajándék Sétautalvány az esetlegesen felmerülő plusz költségeket és meghirdetett program szerint külön fizetendő belépőjegyek árát nem tartalmazza.

6.6.   Az Ajándék Sétautalvánnyal rendelkező Felhasználók számára a kiválasztott programon való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a Felhasználó a következő módon tehet meg:

 • az Online foglalás űrlap kitöltésével és elküldésével; vagy

 • az info@korzozzvelunk.hu e-mail címen, feltüntetve az egyedi azonosító számot.

Regisztráció nélkül az Ajándék Sétautalvánnyal rendelkező Felhasználó részvételi lehetősége a programokon nem garantálható.

Az Ajándék Sétautalvánnyal rendelkező Résztvevő köteles az Utalványt a program megkezdése előtt bemutatni a program vezetőjének.

6.7.    Az Ajándék Sétautalvány nem névre szól, tehát átruházható.

6.8.    Az Ajándék Sétautalvány vissza nem váltható.

6.9.    Az Ajándék Sétautalvány esetleges elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén annak minden következménye a Felhasználó felelőssége.

6.10.   Az Ajándék Sétautalvány megvásárlásával a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

6.11.   Az Ajándék Sétautalvány vásárlása során a Felhasználó megadja a nevét, e-mail címét és számlázási címét. A vásárlást a megadott e-mail címre küldött válaszlevéllel igazoljuk vissza. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

6.12. A postai úton megküldött Ajándék Sétautalvány másolása tilos. A Felhasználó felelőssége, hogy a pdf formátumban megküldött Ajándék Sétautalványt illetéktelen személy ne használja fel. A Szolgáltató az Ajándék Sétautalvány első felhasználóját fogja jogosultnak tekinteni, ugyanazon Ajándék Sétautalvány második felhasználására nem biztosít lehetőséget és a jogosultságot sem vizsgálja.

7.  Törzsvendég-kártya szabályzata

7.1.   A Törzsvendég-kártya ingyenes, megvásárlása nem lehetséges.

7.2.   A Törzsvendég-kártya karton alapú kisméretű nyomtatvány, amelyhez a valamely programra regisztrált Résztvevő a program indulása előtt a helyszínen juthat hozzá. A kártyán a tulajdonos nevét a kártya kézhezvételekor fel kell tüntetni. Ez után a Törzsvendég-kártya nem átruházható.

7.3.   A Törzsvendég-kártya segítségével a Résztvevő a kártya hátoldalán minden programon való részvétel előtt a helyszínen igazoló pecsétet kap. A Törzsvendég-kártya tulajdonosa 4db igazoló pecsét megléte esetén az 5. programon ingyenesen vehet részt.

7.4.   Az ingyenes ötödik programon való részvétel a kiválasztott programra való regisztrációhoz kötött, melyet a Felhasználó a következő módon tehet meg:

 • az Online foglalás űrlap kitöltésével és elküldésével; vagy

 • az info@korzozzvelunk.hu e-mail címen.

7.5.   A Törzsvendég-kártya ingyenes 5. sétája nem használható fel a SÉTAEXTRA csoportba solrolt, magasabb árú sétákon.

7.6.   Az Törzsvendég-kártya esetleges elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén annak minden következménye a Felhasználó felelőssége.

8.    Elállás joga

8.1.   A részvételét regisztrációval jelző Felhasználó nem köteles a programon való megjelenésre és meg nem jelenés esetén a részvételi díj kifizetésére.

8.2.  A Felhasználót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások vonatkozásában nem illeti meg elállási jog (tehát például sem a sétajegy megrendelése, sem az Ajándék Sétautalvány vásárlása esetén, sem pedig az azokkal igénybe vehető programok tekintetében).

9.   Hibás teljesítés

9.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Ptk. hibás teljesítés általános szabályai szerint felel.

9.2. A kötelezett hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

9.3. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a program bármilyen okból a weboldalon a szereplő leírástól eltér, valamely ott feltüntetett helyszínt kihagy vagy helyszínt hozzátesz.

9.4. A Szolgáltató a program menetét jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

9.5. A szolgáltatás hibája esetén Felhasználó - választása szerint - a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Kellékszavatosság

9.4. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Felhasználó - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

9.5. Választott kellékszavatossági jogáról Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.6. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves, fogyasztó esetén 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető.

9.7. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

9.8. Tekintve, hogy a Weboldalon ingó dolgok értékesítése nem történik, ezért termékszavatossági igény sem merülhet fel.

Jótállás

9.9. A Weboldalon eladásra kínált szolgáltatások esetében a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást nem írnak elő.

10.   Panaszkezelés

10.1.   A Felhasználók és a programokon résztvevők (továbbiakban: Fogyasztók) a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

10.2.  Panaszaival a Fogyasztó a Szolgáltatóhoz elsődlegesen írásban fordulhat, a következő elérhetőségeken:

 • e-mail: info@korzozzvelunk.hu

 • Postai cím: 1171 Budapest, Strázsahegy utca 53.

Szóbeli panaszt előre egyeztetett időpontban és helyszínen lehet tenni. Az egyeztetés lehetséges módjai:

 • Írásban a fenti e-mail címen

 • Írásban a fenti postai címen

 • Telefonon a következő telefonszámon: +36202234745

Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.3.   Írásbeli panasz benyújtása vagy szóbeli panasz és jegyzőkönyv megléte esetén a panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és ezen határidőn belül szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Fogyasztónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

10.4.   A Szolgáltató és Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint békéltető testülethez, hatósághoz, bírósághoz fordulhat.

10.5.   Vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület,

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: (1) 488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • További békéltető testületek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgatasi-szervek/fogyasztovedelmi-felugyeloseg

10.6. További illetékes szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

11.   Vegyes rendelkezések

11.1.   Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján, békés úton próbálják rendezni. Abban az esetben, ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek eredményre a jogvita esetén a magyar hatóságok és bíróságok jogosultak eljárni.

11.2.  A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

11.2.  Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az az ÁSZF több pontjának érvényességére vagy végrehajthatóságára nem terjed ki.

Készült:

Budapest, 2020. február 08.

Frissítve: 2022. december 07.