ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Nyilatkozat célja

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a www.korzozzvelunk.hu weboldalra (a továbbiakban: honlap) látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza.

Jelen Nyilatkozat összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Info tv.), a Ptk., a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel (továbbiakban: Dmtv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (továbbiakban: Grtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ektv.).

A Nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása az Info tv. 3. §-ában található.

2.2. Az Adatkezelő

Adatkezelő neve: Korzó Sétaszervező Kft, a továbbiakban Adatkezelő (adószám: 32055353-2-42)

2.3. A kezelt személyes adatok köre

2.3.1 Az Adatkezelés az "Online regisztrálás" űrlap igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

 1. név

 2. e-mail cím

 3. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.3.2. Az Adatkezelés a honlapon található Kapcsolat-felvételi űrlap igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

   a. név

   b. e-mail cím

   c. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.3.3. Az Adatkezelés a honlapon található Hírlevél űrlap esetén az alábbi adatokra terjed ki:

  e-mail cím

2.3.4. Az Adatkezelés előre átutalás választása esetén a honlaphoz kapcsolódó Számlázási információ űrlap esetén az alábbi adatokra terjed ki:

  a. név

  b. számlázási cím

  c. szállítási cím

  d. e-mail cím

  e. telefonszám

  f. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen a Felhasználó által megadott további személyes adatok.

2.4. A további kezelt adatok köre

2.4.1 Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2.4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.5 Az Adatkezelés jogalapja és célja

2.5.1 A 2.3. fejezetben foglalt adatok megadása esetén a Felhasználó kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az általa közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.5.2 Az Adatkezelés célja a honlapon elérhető, a 2.3. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

2.5.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.5.4 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

2.6.1 Az Adatkezelő harmadik személy részére adattovábbítást nem végez, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.7. Az Adatkezelés időtartama

2.7.1 Hírlevél esetén: Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott érintetti névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlési kérelmet az info@korzozzvelunk.hu e-mail címen lehet az Adatkezelőnek benyújtani.

2.7.2. Létrejött szerződés esetén: A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

2.7.3. Automatikus generálás: A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

2.8 Az Érintett jogai és érvényesítésük

2.8.1 Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@korzozzvelunk.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2.8.2 A Felhasználó a 2.7. fejezettel is összhangban kérheti adatai törlését, vagy módosítását a 2.8.1. pontban foglalt módon.

2.8.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

2.8.4. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.